Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. AI onze diensten en leveringen geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

2. Onze facturen zijn contant betaalbaar in onze woonplaats. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 15% per jaar tot volledige betaling. In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge nalatigheid of andere redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 15% met een minimum van 50 € en een maximum van 1.500€ aIs conventioneel en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt van de eventuele toepassing van artikel 1244 BW ten gunste van de schuldenaar. Het indienen van een klacht de opdrachtgever niet wettigt om de betaling van een vervallen factuur uit te stellen.

3. Alle inning-en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant

4. Eventueel klachten dienen schriftelijk en binnen de 5 dagen na de uitgevoerde werken of leveringen, indien het gaat over verborgen gebreken, binnen de 5 dagen na de ontdekking ervan aan onze woonplaats gestuurd te worden.

5. De leveringstermijn of uitvoertermijn wordt steeds enkel ter informatieve titel meegedeeld. ln geen geval kan de termijn aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering van goederen.

6. AIle geschillen behoren uitsluitend toe aan de rechtbank die bevoegd is voor de plaats van de dienstverstrekker of leverancier.

7. Zodra een week na factuurdatum in betaling niet gebeurd is, heeft de aannemer het recht de werken stilte leggen.

8. Mochten uit punt 7 boeten en intresten ontstaan van welke aard ook dan vallen deze uitsluitend ten laste van de wanbetaler.

9. Alle om het even welke inningskosten vallen ten laste van de wanbetaler.

10. De aannemer heeft het recht het contract te verbreken zonder vergoeding te betalen.

11. Voor eventueel kleurverschil is de aannemer niet verantwoordelijk.

12. Bij het eenzijdig verbreken van het aannemingscontract door de opdrachtgever zal er een minimum van 35% van de aannemingssom verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer.

Conditions générales de vente

1. Tous nos services et livraisons sont soumis aux conditions générales ci-dessous; toutes autres conditions du client ne sont pas acceptables.

2. Nos factures sont payables au comptant au siège de l'entreprise. Chaque facture non payée à l'échéance est augmentée d'un intérêt de 15% par an de plein droit et sans mise en demeure préalable jusqu'au paiement complet. En cas de défaut de paiement de la facture à l'échéance, suite à une négligence ou une autre raison, le montant est, après mise en demeure de plein droit, augmenté de 15% avec un minimum de 50 € et un maximum de 1.500 € comme dédommagement conventionnel et contractuel pour frais administratifs causés à l'entreprise sans que ce paiement ne soit un obstacle à l'application éventuelle de l'article 1244 de la loi belge en faveur du débiteur.

3. Tous les frais de recouvrement et de protêt d'une traite acceptée ou non acceptée sont à charge du client.

4. Toute plainte doit être adressée au siège de l'entreprise endéans les 5 jours.

5. Les délais de livraison et d'exécution sont communiqués à titre informatif. En aucun cas, ces délais ne peuvent conduire au paiement d'un dédommagement ni au refus d'exécution.

6. En cas de litiges éventuels, les tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles seront les seuls compétents.

7. Dès non-paiement une semaine après la date de facture, l'entrepreneur a droit de suspendre le travail.

8. Devrait-il découler du point 7 amendes et intérêts de quelque nature que ce soit, alors ceux-ci seraient à charge exclusivement du débiteur.

9. Tous les frais d'encaissement sont à charge du débiteur.

10. L'entrepreneur a droit de rompre le contrat sans pénalités.

11. L'entrepreneur n'est pas responsable en cas de différence de couleur.

12.En cas de rupture unilatérale du contrat par le client, il y aura un montant minimum de 35% du contrat à charge du client.

Raadpleeg ook :